Cơ cấu-tổ chức

Cơ cấu tổ chức nhân sự của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai

Phụ trách trung tâm TT-TV: Ông Lê Trọng Vũ                           Email:letrongvu@gmail.com
alt
 
Ban Giám đốc/ Quản lý
Các bộ phận

Cập nhật ngày Thứ Sáu, 19 tháng 1 năm 2018 - 09:15:27 (GMT+7)