Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai

Chủ nhật, 25 tháng 2 năm 2018 - 07:14:07 (GMT+7)

Cỡ chữ

Menu Style

Cpanel

Sản phẩm thông tin - thư viện

1. Khái niệm sản phẩm thông tin
Sản phẩm thông tin thư viện là kết quả của quá trình xử lý thông tin, do cá nhân, tập thể nào đó thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu người dung tin.
Quá trình
lao động để tạo ra sản phẩm chính là quá trình xử lý thông tin (bao gồm biên mục, phân loại, định từ khoá, tóm tắt, chú giải, biên soạn tổng quan cũng như các quá trình phân tích tổng hợp thông tin khác). Người thực hiện quá trình xử lý thông tin không ai khác chính là các chuyên gia làm việc tại các cơ quan, tổ chức thông tin nào đó.
Các sản phẩm thông tin được hình thành nhằm thoả mãn những nhu cầu thông tin, chúng phụ thuộc chặt chẽ vào nhu cầu và sự biến động của nhu cầu.
Bên cạnh khái niệm sản phẩm thông tin, còn một số khái niệm khác có liên quan:
* Tài liệu bậc 2: là tài liệu được hình thành nhờ quá trìnhảư lý phân tích tổng hợp và logic các thông tin có trong tài liệu bậc1.
* Ấn phẩm thông tin: là xuất bản phẩm có nội dung chủ yếu là thông tin cấp 2 và do các cơ quan có hoạt động thông tin khoa học và
kỹ thuật xuất bản (theo TCVN 4523-88).
2. Các sản phẩm thông tin
Dựa vào các tiêu chí khác nhau chúng ta có thể thống kê 10 loại sản phẩm thông tin thư viện khác nhau như sau:
- Hệ thống mục lục
- Hệ thống phiếu tra cứu dữ kiện
- Thư mục
- tạp chí tóm tắt
- Chỉ dẫn, trích dẫn khoa học
- Danh mục
- Tổng luận
- Cơ sở dữ liệu
- Một số sản phẩm khác trên mạng
- Các loại ấn phẩm thông tin
2.1. Hệ thống mục lục
Là tập hợp các đơn vị, các phiéu mục lục được sắp xếp theo một trình tự nhất định, phản ánh nguồn tin của một hoặc một nhóm các cơ quan thông tin thư viện.
Trong hệ thống mục lục, có các loại mục lục sau:
- Căn cứ vào mục đích mục lục có:
+ Muc lục bạn đọc
+ Mục lục công vụ
- Căn cứ và phạm vi bao quát vốn tài liệu:
+ Mục lục tổng quát
+ Mục lục các kho riêng
+ Mục lục thư viện
+ Mục lục liên hợp
- Căn cứ vào hình thức:
+ Hệ thống mục lục off-line
    Mục lục phiếu
    Mục lục
sách
    Mục lục tờ rơi
    Mục lục dạng phiếu lỗ
    Mục lục đọc máy
    Mục lục trên các vật vi bản(vi phim, vi phiếu )
+ Hệ thống mục lục on-line: mục lục truy nhập trực tuyến(OPAC)
- Căn cứ vào phương thức phản ánh các phiếu mô tả:
+ Mục lục chữ cái
+ Mục lục phân loại
+ Mục lục chủ đề
+ Phiếu tiêu đề các cấp
+ Phiếu chỉ dẫn.
2.2. Hệ thống phiếu tra cứu dữ kiện
Là tập hợp các phiếu chứa các thông tin dữ kiện về vấn đè cụ thể, được sắp xếp theo một trật tự xác định.
2.3. Thư mục
Là một sản phẩm thông tin thư viện mà phần chính là tập hợp các biểu ghi thư mục (có hoặc không có tóm tắt, chú giải ) được sắp xếp theo một trật tự xác định phản ánh các tài liệu có chung một hoặc một số dấu hiệu về nội dung hoặc hình thức.
Có các loại nhóm thư mục khác nhau như:
- Dựa vào hình thức của sản phẩm:
+ Dạng phiếu được gọi là thư mục phiếu
+ Dạng ấn phẩm được gọi là thư mục ấn phẩm
+ Dạng thu nhỏ: thư mục dưới dạng vi phim, vi phiếu
+ Dạng cơ sở dữ liệu được gọi là cơ sở dữ liệu thư mục
- Dựa vào mức độ xử lý thông tin đối với tài liệu :
+ Thư mục miêu tả
+ Thư mục tóm tắt, chú giải
+ Thư mục giới thiệu
- Dựa vào phạm vi chủ đề khoa học, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn của tài liệu:
+ Thư mục chuyên ngành
+ Thư mục đa ngành
+ Thư mục tổng hợp
+ Thư mục địa chí
- Dựa vào thuộc tính thời gian của tài liệu được phản ánh :
+ Thư mục hiện tại
+ Thư mục hồi cố
- Dựa vào tính chất thông tin của nguồn tin được phản ánh :
+ Thư mục bậc 1
+ Thư mục bậc 2
2.4. tạp chí tóm tắt
Là sản phẩm thông tin thư viện, được thể hiện dưới dạng ấn phẩm định kỳ, trong đó có các bài tóm tắt về các
công trình khoa học và thông tin bậc 2 khác (miêu tả thư mục).
2.5. Chỉ dẫn, trích dẫn khoa học
Là một danh sách có cấu trúc các tài liệu phản ánh về hoặc có liên quan đến một chủ đề xác định
Trích dẫn là các tra cứu của tác giả đén các tài liệu đã được xuất bản từ trước, nó xác định các công trình hiện tại mà trong nội dung của chúng có đề cập tới nhũng vấn đè có liên quan đến các tài liệu đã được xuất bản trước đó.
2.6. danh mục
Là một bảng liệt kê cho phép xác định thông tin về một hoặc một nhóm đối tượng nào đó
thuộc các lĩnh vực hoạt động xã hội hoặc khu vực địa lý.
Đối tượng được phản ánh: cá nhân ,cơ quan , đơn vị hành chính, đơn vị kinh tế.
Lĩnh vực hoạt động xã hội là: nghiên cứu và triển khai, các ngành dịch vụ, các ngành sản xuất, giáo dục-đào tạo

Khu vực địa lý là: một hoặc một phấn tỉnh,thành phố,một số tỉnh, thành phố, quốc gia, một số quốc gia thậm chí toàn thế giới.

Xuân Mậu Tuất - 2018


Tra theo từ điển:

Tri ân các nhà tài trợ

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân sau đây đã tài trợ nhiều tài liệu quí báu cho Trung tâm:
* Nhà Xuất bản Văn học Việt Nam;
* Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam;
* Nhà Xuất bản Thế giới;
* Cty Tài liệu Trực tuyến ViNa;
* Đại Sứ Quán Thái Lan;
* Nhà Sách Thăng Long;
* Trường Đại học Thủ Dầu Một;
* Trường Đại học Đồng Tháp;
* Thầy Bùi Công Thuấn;
* Bác Phan Văn Trang - Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Đồng Nai;
* Thầy giáo quá cố Trần Ngọc Châu và gia đình;
* Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Việt và gia đình;
* PGS.TS Phù Chí Hoà - Trường Đại học Đà Lạt;

Trường Đại học Đồng Nai

Đang truy cập: Nghiệp vụ Tổ chức Vốn tài liệu Sản phẩm Thông tin Sản phẩm thông tin - thư viện