Đảng bộ cơ sở là gì? Nhiệm vụ, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng?

0
38
Rate this post

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức Đảng duy nhất của quốc gia, có trách nhiệm lãnh đạo cuộc kháng chiến dân tộc và độc lập trong thời chiến, cũng như phát triển kinh tế đất nước trong thời bình. Để xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, có rất nhiều yếu tố cần thiết. Một trong số đó là tổ chức cơ sở Đảng. Vậy, Đảng bộ cơ sở là gì? Vai trò và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng ra sao? Dưới đây là bài viết sẽ giải thích chi tiết vấn đề này.

1. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam theo Hiến pháp.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quốc gia đã giành được độc lập khỏi ách thống trị của các thực dân Pháp và Mỹ. Sau khi giành được độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tục hỗ trợ và lãnh đạo người dân trong việc phát triển kinh tế đất nước.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam có các vai trò cụ thể như sau:

  • Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận trong hệ thống chính trị, làm việc và tuân thủ nghiêm cấp pháp và hiến pháp.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là lực lượng khởi xướng, lãnh đạo và quản lý đất nước Việt Nam.

 • Để Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy chức năng và vai trò của mình tối đa, cần có những tổ chức nhỏ trong cấu trúc tổ chức Đảng, đặc biệt là tổ chức cơ sở Đảng.

2. Khái niệm của Đảng bộ cơ sở:

 • Đảng bộ cơ sở là một khái niệm quen thuộc, liên quan đến các quy định liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn giản, tổ chức cơ sở Đảng là một trong những thành phần của cấu trúc tổ chức Đảng.

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

 • Tổ chức cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở.

 • Hiểu một cách đơn giản, Đảng bộ cơ sở là một phần của tổ chức cơ sở Đảng. Nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, và công tác hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng nói riêng.

3. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng:

 • Theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, tổ chức cơ sở Đảng có các nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức cơ sở Đảng có nhiệm vụ thực hiện chính sách và luật pháp của Đảng và Nhà nước; đề ra chủ trương và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và thực hiện lãnh đạt một cách hiệu quả.

 • Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về bản chất chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, duy trì kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ và đảng viên; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần chiến đấu, trình độ kiến thức và năng lực công tác; phát triển đảng viên.

 • Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, đúng pháp luật và phát huy quyền tự quyết của nhân dân.

 • Kết nối mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đảm bảo nghiêm túc các quyết định, chỉ thị của Đảng và luật pháp của Nhà nước; kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên tuân thủ Điều lệ Đảng.

 • Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy sự phát triển của vai trò Đảng nói chung, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ đời sống của người dân. Những nhiệm vụ được Nhà nước đề ra là cơ sở để điều chỉnh hoạt động của đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc phát huy tối đa vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự phát triển của Nhà nước và người dân.

4. Vai trò của tổ chức cơ sở Đảng:

 • Để thực hiện tốt những nhiệm vụ của Nhà nước, tổ chức cơ sở Đảng đã thể hiện vai trò quan trọng và sâu sắc của mình. Cụ thể:

 • Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở. Vì vậy, nó đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sự mạnh mẽ của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác quản lý và lãnh đạo phát triển nhờ sự đóng góp lớn của tổ chức cơ sở Đảng.

 • Tổ chức cơ sở Đảng được coi là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng. Thực chất, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng cơ sở, là cấp tổ chức sâu rộng nhất, liên quan đến các đơn vị cơ sở trên toàn quốc và trong các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý Nhà nước Việt Nam. Do đó, tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng tới từng cơ sở, từng đảng viên và từng người dân. Nói cách khác, tổ chức cơ sở Đảng là nơi mà người dân thể hiện những tâm tư, tình cảm, và nguyện vọng của mình. Đời sống của người dân sẽ phát triển toàn diện hơn, và niềm tin vào Đảng Cộng sản trong nhân dân sẽ được củng cố, nếu tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy vai trò của mình.


Edited by: dnulib.edu.vn