Biển số xe 19 ở tỉnh nào? Biển số xe Phú Thọ là bao nhiêu?

0
20
Rate this post

Trong thoi buoi hien tai, voi su phat trien cua nen cong nghiep hien dai, so luong phuong tien giao thong dang gia tang khien cho cac hoat dong giao thong tro nen phuc tap. Vi vay, de quan ly cac phuong tien giao thong mot cach hieu qua, cac co quan nha nuoc da tien hanh danh so hieu phuong tien, hay con goi la bien so de phan biet cac phuong tien giao thong tai tung khu vuc khac nhau tren lanh tho quoc gia va dia phan quoc te. Trong bai viet nay, chung ta se di tim hieu ve bien so cua khu vuc tinh Phu Tho va cac van de lien quan den viec dang ky xe tai khu vuc nay.

Biển số xe 19 ở tỉnh nào? Biển số xe Phú Thọ là bao nhiêu?

Tong dai Luat su tu van phap luat truc tuyen 24/7: dnulib.edu.vn

1. Vi tri tinh Phu Tho:

Tinh Phu Tho thuoc vung mien nui trung du Bac Bo. Tinh giap tuyen Tuyen Quang ve phia Bac, tinh Hoa Binh ve phia Nam, tinh Vinh Phuc ve phia Dong, thanh pho Ha Noi ve phia Dong Nam, tinh Son La, Yen Bai ve phia Tay.

Dien tich: Tinh Phu Tho co tong dien tich la 3.520 km². Bao gom 1 thanh pho truc thuoc, 1 thi xa va 11 huyen cu the: Thanh pho Viet Tri, Thi xa Phu Tho, huyen Cam Khe, Doan Hung, Ha Hoa, Lam Thao, Phu Ninh, Tam Nong, Tan Son, Thanh Ba, Thanh Son, Thanh Thuy, Yen Lap.

2. Tieu chuan bien so xe o tinh Phu Tho:

Ky hieu bien so xe 19 duoc cap cho tinh Phu Tho. Tat ca cac phuong tien giao thong tai tinh deu duoc cap bien so 19 de phuc vu cho cong tac quan ly. Bien so duoc cap theo quy dinh tai Phu luc so 2 ve ky hieu bien xe o to – mo to trong nuoc ban hanh kem theo thong tu so 15/2014/TT-BCA.

3. Cac loai bien so tai tinh Phu Tho:

De phan biet va tien loi cho hoat dong quan ly giao thong cua co quan nha nuoc, moi mot dia phuong tren pham vi lanh tho cua tinh Phu Tho se mang mot so hieu khac nhau, cu the:

 • Doi voi bien so xe Thanh pho Viet Tri se mang so hieu la: 19B1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Thi xa Phu Tho: 19M1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Ha Hoa se mang so hieu la: 19F1-xxx.x
 • Doi voi bien so xe Huyen Cam Khe se mang so hieu la: 19Y2-xxx.xx;19G1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Thanh Son se mang so hieu la: 19T1-xxx.xx; 19T2-xxx.xx; 19C1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Thanh Ba se mang so hieu la: 19K1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Thanh Thuy se mang so hieu la: 19L1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Tam Nong se mang so hieu la: 19N1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Yen Lap se mang so hieu la: 19H1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Doan Hung se mang so hieu la: 19E1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Lam Thao se mang so hieu la: 19S1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Phu Ninh se mang so hieu la: 19P1-xxx.xx
 • Doi voi bien so xe Huyen Tan Son se mang so hieu la: 19D1-xxx.xx

4. Thu tuc dang ky xe tai tinh Phu Tho:

4.1. Thu tuc dang ky xe may tai tinh Phu Tho:

De tien hanh dang ky xe may tai tinh Phu Tho ban can thuc hien cac buoc sau day:

Buoc 1: Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ

Sau khi ban da mua duoc xe tai cac co so, cua hang phan phoi san pham xe may, de co the tien hanh dang ky xe may tai co quan nha nuoc ban can phai chuan bi mot so giay to can thiet de nop thue truoc ba truoc khi dang ky xe may bao gom:

– To khai dang ky xe.

– Giay to tu than cua nguoi muon dang ky xe bao gom: giay chung minh nhan dan/ the can cuoc (ban chinh va photo); so ho khau (ban chinh va photo).

– Hoa don mua xe.

Buoc 2: Dong thuế truoc ba dang ky xe

Sau khi da chuan bi day du ho so, chu xe se phai den tru so Chi cuc Thue cap Huyen noi thuong tru de tien hanh nhiem vu dong thue truoc ba. Tai Chi cuc Thue cap Huyen, ban can dien cac thong tin tren Giay khai dong thue va nop cac giay to theo yeu cau, roi dong le phi truoc ba cho ngan sach nha nuoc.

Muc thue truoc ba theo Nghi dinh 45/2011/ND-CP ve le phi truoc ba

– Doi voi truong hop nop le phi truoc ba lan dau voi muc la 5%;

– Doi voi truong hop nop le phi truoc ba lan thu 2 tro di duoc ap dung muc thu la 1%. Truong hop chu tai san da ke khai, nop le phi truoc ba doi voi xe may thap hon 5%, sau do chuyen giao cho to chuc, ca nhan o dia ban cac thanh pho truc thuoc Trung uong; thanh pho thuoc tinh; thi xa noi Uy ban nhan dan tinh dong tru so nop le phi truoc ba lan dau thi nop le phi truoc ba theo muc la 5%.

Buoc 3: Nop ho so dang ky xe may moi tai co quan

Sau khi da dong phi truoc ba, ban can mang xe den Tru so Canh sat giao thong cua cap Huyen noi thuong tru, dong thoi chuan bi cac giay to theo quy dinh cua Thong tu 58/2020/TT-BCA gom co:

– Phieu kiem tra chat luong cua xe tu dai ly ban xe;

– Hoa don gia tri gia tang;

– Ho khau (gom ban chinh va photo);

– Giay chung minh nhan dan /Can cuoc cong dan (gom ban chinh va photo);

– Bien lai dong thue truoc ba.

Buoc 4: Xu ly ho so dang ky xe may tai co quan

Tai co quan cong an, can bo se tiep nhan ho so va kiem tra cac giay to cua chu xe, dong thoi huong dan ban viet Giay khai dang ky xe theo quy dinh cua Thong tu 58/2020/TT-BCA. Ben canh do, can bo se kiem tra hien trang xe nhu nhan hieu, loai xe, so khung, so may, mau son, …va thuc hien mot so thu tuc khac theo quy dinh.

Buoc 5: Cap giay hen va tra Giay chung nhan dang ky xe may moi

Can bo tai co quan dang ky cap se cap giay hen de tra giay chung nhan dang ky xe may cho ban. Ben canh do, se huong dan ban den co quan bao hiem de mua bao hiem trach nhiem dan su cho xe co gioi theo quy dinh.

4.2. Thu tuc dang ky xe o to tai tinh Phu Tho:

De tien hanh dang ky xe o to tai tinh Phu Tho ban can thuc hien cac buoc sau day:

Buoc 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Giay khai dang ky xe

– Phieu kiem tra chat luong xuat xuong do nha san xuat cung cap (Ban goc)

– Hoa don mua ban xe giua dai ly va nguoi mua (Ban goc)

– Hoa don mua ban xe giua nha san xuat va dai ly ban xe (Ban photo)

– Giay to ca nhan cua chu xe: Chung minh nhan dan/ Can cuoc cong dan va so ho khau (Ban photo va – kem ban goc de doi chieu)

– Giay chung nhan dang ky kinh doanh doi voi Cong ty tu nhan hoac giay phep dau tu doi voi Cong ty lien doanh nuoc ngoai (Ban photo)

– Chung tu le phi truoc ba (Ban photo)

Buoc 2: Ke khai va nop ho so de nghi cap bien so xe tai tru so Phong Canh sat giao thong Cong An cap tinh hoac cac diem dang ky xe truc thuoc Phong.

Buoc 3: Thu tuc dong le phi truoc ba

Sau khi da tien hanh ke khai va nop ho so de nghi cap bien xe, chu xe can den Chi cuc thue cap Huyen noi thuong tru de tien hanh nhiem vu dong thue truoc ba

Thue truoc ba cho xe dang ki lan dau la 10 % (Co quan thue thuong se tinh gia tri xe theo gia niem yet tai chi cuc thue chu khong theo gia tri xuat hoa don);

Buoc 4: Di dang ky xe

De dang ky xe chu xe can phai toi Phong Canh sat giao thong tinh Phu Tho dang ky xe o to.

Dia chi: 9952+CQG, Van Phu, Thanh pho Viet Tri, Phu Tho

Chu xe dem ho so da chuan bi tai buoc 1 den nop bo ho so cho cac bo cong an tai cua kham xe so 1. Sau khi kiem tra xong xe va giay to ban se duoc nhan lai bo ho so

Chuan bi san CMND hoac giay gioi thieu nop vao cua so 3. Sau do ban ngoi doi den luot de len bam so tu dong. Bam so xong ban se nhan duoc giay hen lay dang ki xe

Cam giay hen ra phong tra ho so de lay bien va nop le phi dang ki 2-3 trieu

Sau 2-3 ngay ke tu khi bam bien ban cam giay hen ra lay dang ki goc nhe

5. Cach tra cuu bien so xe o to tai Phu Tho online:

Buoc 1: Vao trang web cua Cuc Dang Kiem Viet Nam, chon vao muc thong tin xe phuong tien theo link sau: [link](http://app.vr.org.vn/ptpublic/ThongtinptPublic.aspx)

Buoc 2: Nhap thong tin can thiet de tra cuu bien so xe, trong do:

Bien so da dang ky: Nhap thong tin chinh xac cua bien so xe da dang ky bao gom ca so lan chu. Neu:

 • Bien so 4 so: Nhap thong tin day du bien so dang ky, ban co the nhap bang chu thuong hoac chu in hoa, nhap co dau gach ngang hoac khong co deu duoc. Vi du: 19A9966, 19a9966, 19A-9966.
 • Bien so 5 so: Tuong tu 4 so nhung them chu T o cuoi neu la bien mau trang, chu X o cuoi neu la bien mau xanh. Vi du: 19A99966T, 19A99966X.

Ma xac nhan: Nhap chinh xac nhu day ky tu da cho. Tranh nham lan giua nhung ky tu viet hoa va viet thuong hay giua chu o va so 0.

So tem, giay chung nhan hien tai: De kiem tra thong tin bien so xe online tren website cua Cuc Dang Kiem thi yeu cau phai co so tem, giay chung nhan hien tai moi co the kiem tra duoc. Khi dien thong tin nay, ban nhap dau “-” phan cach giua chu cai va chu so: VD: KC-2860472.

Buoc 3: Ban nhan Tra cuu, ket qua tra cuu bien o to hien thi nhung thong tin co ban trong giay dang ky xe cua nguoi dung voi Cuc Dang Kiem Viet Nam.

Bài viết được chỉnh sửa bởi: [Dnulib](https://dnulib.edu.vn/)