Giấy cam kết nợ phải thu (NOTES RECEIVABLE) là gì

0
31
Rate this post

Credit Note

Thương phiếu phải thu là một cam kết bằng văn bản về việc trả tiền mượn. Thương phiếu phải thu có giá trị pháp lý cao hơn so với khoản phải thu thông thường. Thương phiếu phải thu thường bao gồm các quy định về việc trả lãi khi đến hạn thanh toán.

Nội dung của thương phiếu phải thu

Thông tin cơ bản của một thương phiếu phải thu bao gồm:

 • Người lập phiếu: Người cam kết trả tiền (người đi vay).
 • Người được trả tiền: Người nhận cam kết thanh toán (người cho vay).
 • Ngày đáo hạn: Ngày phải thanh toán thương phiếu.
 • Kỳ hạn: Thời hạn thanh toán thương phiếu (60 ngày, 90 ngày, 5 năm…).
 • Lãi suất: Thường tính theo tỷ lệ phần trăm/năm (APR).
 • Mệnh giá: Số tiền đã vay/mượn…
 • Giá trị đến hạn: Tổng số tiền phải trả vào ngày đáo hạn, gồm Mệnh giá và Lãi.

Theo cách tính của ngân hàng, số ngày trong một năm là 360 ngày. Với cách tính này, người lập phiếu sẽ hưởng lợi ích hơn.

Trả lời:
Giả sử một phiếu nợ phải thu trị giá $10,000, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 180 ngày. Điều này có nghĩa là lãi suất hàng năm là $1000.

Lãi hàng ngày (cách tính ngày đơn giản) = $1000/360 = $2.77/ngày

Tính đến ngày đáo hạn: $2.77 x 180 = $498.60

Lãi hàng ngày (cách tính thông thường năm 365 ngày) = $1000/365 = $2.74/ngày

Tính đến ngày đáo hạn: $2.74 x 180 = $493.20

Bạn muốn thanh toán theo cách tính ngày nào? Nếu bạn là người đi vay (người lập cam kết trả nợ), bạn sẽ chọn cách tính 365 ngày trong năm. Nếu bạn là người cho vay (người được cam kết), bạn sẽ chọn cách tính 360 ngày của ngân hàng. Tuy nhiên, trong kế toán, trừ khi có quy định khác, người ta sử dụng cách tính 360 ngày trong một năm.

Lãi = Tiền gốc (mệnh giá thương phiếu) x Lãi suất x Kỳ hạn

Lưu ý: Hãy nhớ chuyển đổi các yếu tố này về cùng một đơn vị tính.

Kế toán thương phiếu phải thu

Accounting

Ví dụ: Ngày 17/8/2004, công ty INEEDCASH thông báo cho công ty MMK rằng không thể thanh toán khoản phải thu và muốn lập một thương phiếu kỳ hạn 60 ngày cho MMK, trị giá $25,000, lãi suất năm là 12%. MMK đồng ý. Bạn là kế toán của MMK. Dưới đây là ghi chú về các nghiệp vụ khi nhận được thương phiếu từ INEEDCASH và khi nhận được tiền thanh toán thương phiếu phải thu.

Ghi chú khi nhận thương phiếu phải thu

 • 17/8/04: Nợ Tài khoản Thương phiếu phải thu – INEEDCASH $25,000
 • Có Tài khoản Phải thu khách hàng – INEEDCASH $25,000

Xóa khoản phải thu và nhận thương phiếu phải thu

 • Phải thu khách hàng – INC
 • Thương phiếu phải thu – INC__
 • 25,000½25,000 1 1 25,000 ½

Ghi chú khi nhận tiền thanh toán thương phiếu phải thu

Kế toán cần phải tính toán các vấn đề sau đây:

 1. Ngày đáo hạn: Tháng Tám 31 – 17 (14 ngày)

  • Tháng Chín có 30 ngày (30 ngày)
  • Tổng cộng 44 ngày
  • Còn bao nhiêu ngày?
  • 60 – 44 = 16
  • Ngày đáo hạn = 16/10/2004
 2. Giá trị đáo hạn (Maturity Value) = Mệnh giá thương phiếu (FV) + Lãi (Interest Due)

  • Mệnh giá phiếu nợ = $25,000
  • Lãi = 25,000 x 12% x 60/360 = $500
  • Giá trị đáo hạn = $25,500

Bút toán ghi nhận nghiệp vụ nhận tiền thanh toán thương phiếu phải thu như sau:

 • 16/10/04: Nợ Tài khoản Tiền 25,500
 • Có Tài khoản Thương phiếu phải thu – INEEDCASH 25,000
 • Có Tài khoản Thu nhập từ lãi vay 500 (Nhận tiền thanh toán gốc và lãi thương phiếu)

Lưu ý: MMK phải ghi nhận thu nhập từ lãi vay bởi vì đây là thu nhập phát sinh từ thương phiếu phải thu. Kế toán ghi nhận tiền và khóa sổ tài khoản Thương phiếu phải thu, cùng với ghi nhận thu nhập lãi vay (Revanue)

This paragraph was edited by dnulib.edu.vn