Hồ sơ quy hoạch chung đô thị bao gồm những nội dung cụ thể nào? (P1)

0
32
Rate this post

Đồ án quy hoạch chung đô thị là một phần không thể thiếu trong quy hoạch xây dựng. Hiểu theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Luật quy hoạch đô thị năm 2009, việc quy hoạch đô thị là tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo ra môi trường sống thích hợp cho cư dân sinh sống. Hồ sơ quy hoạch chung đô thị đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện quy hoạch đô thị. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về nội dung cụ thể của hồ sơ quy hoạch chung đô thị.

Quy hoạch chung đô thị: Một cái nhìn tổng quan

Theo quy định của Điều 18, Luật quy hoạch năm 2009, quy hoạch chung là một trong những loại quy hoạch đô thị. Quy hoạch chung bao gồm việc tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của nó, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Đây là loại quy hoạch áp dụng cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới.

Quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh được lập ở thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở cho thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung hồ sơ quy hoạch chung đô thị

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ quy hoạch đô thị được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị. Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 của Luật quy hoạch năm 2009.

Đồ án quy hoạch đô thị được lập dựa trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Luật quy hoạch năm 2009. Từ các quy định trên, ta có thể hiểu, nội dung hồ sơ quy hoạch chung đô thị bao gồm nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị và nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị.

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị

Nhiệm vụ quy hoạch là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, là cơ sở để lập đồ án quy hoạch đô thị, theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Luật quy hoạch năm 2009. Điều 5, Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị bao gồm các thành phần sau:

 • Bản vẽ: Bao gồm sơ đồ vị trí và liên hệ vùng, bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

 • Thuyết minh:

  • Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; vị trí, quy mô phạm vi và ranh giới lập quy hoạch chung đô thị.
  • Nêu tóm tắt hiện trạng về đô thị, các quy hoạch và dự án đang triển khai; yêu cầu đối với việc thu thập tài liệu; yêu cầu về định hướng phát triển không gian đô thị, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di sản, di tích, các công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đánh giá môi trường chiến lược. Đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế – xã hội để có thể nghiên cứu ở bước lập đồ án quy hoạch, đáp ứng Mục tiêu, tính chất, định hướng phát triển đô thị.
  • Xác định tính chất, động lực phát triển, vai trò đô thị đối với vùng và cả nước; quan điểm và mục tiêu quy hoạch; xác định những vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch.
  • Dự báo sơ bộ về phát triển kinh tế – xã hội, dân số, lao động, nghề nghiệp, đất đai phát triển đô thị, nông thôn và hạ tầng kỹ thuật.
  • Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch phù hợp với từng loại đô thị.
 • Dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 3 của Luật quy hoạch năm 2009, đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị.

Điều 6, Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị bao gồm:

 1. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị đối với các thành phố trực thuộc Trung ương:
  Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị được quy định như sau:

  • Thành phần bản vẽ: Gồm sơ đồ vị trí và liên hệ vùng, bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch; bản đồ hiện trạng; bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng; sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị; bản đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị; bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị; bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đô thị; các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường; bản đồ định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, đào tạo; hệ thống cây xanh, quảng trường trung tâm cấp đô thị; các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD; các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược.
  • Thuyết minh: Bao gồm các nội dung về phân tích vị trí, đánh giá hiện trạng Điều kiện tự nhiên; xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển; xác định các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật; dự báo tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, phát triển thành phố; định hướng phát triển không gian; định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, đào tạo; thiết kế đô thị; định hướng quy hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; đánh giá môi trường chiến lược; kinh tế đô thị. Thuyết minh phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng.
 2. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị đối với các thành phố không thuộc trực thuộc Trung ương:
  Đối với các thành phố không thuộc trực thuộc Trung ương, nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị được quy định theo quy trình và nội dung quy hoạch đô thị của từng địa phương.

Lưu ý: Đây chỉ là một cái nhìn tổng quan về nội dung hồ sơ quy hoạch chung đô thị. Bài viết tiếp theo sẽ tiếp tục giới thiệu những nội dung cụ thể khác của hồ sơ quy hoạch chung đô thị.

Dnulib chúc các bạn đọc tìm hiểu thêm về quy hoạch đô thị tại dnulib.edu.vn.

Được chỉnh sửa bởi: Dnulib