Thiết chế chính trị – pháp luật về kiểm soát quyền lực trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam – Media story – Tạp chí Cộng sản

0
36
Rate this post

Kiểm soát quyền lực trong một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam

Kiểm soát quyền lực là một hệ thống các cơ chế và hoạt động được thực hiện bởi các chủ thể xã hội, nhằm đảm bảo rằng quyền lực được thực hiện đúng mục đích và hiệu quả. Trong ngữ cảnh của một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, việc tiếp cận thiết chế chính trị – pháp luật giúp hiểu rõ hơn về hệ thống quan hệ quyền lực và cơ chế kiểm soát quyền lực. Bài viết này sẽ trình bày các khía cạnh về vấn đề này.

Tính tất yếu của quan hệ quyền lực và kiểm soát quyền lực

Quan hệ quyền lực và kiểm soát quyền lực là hai vấn đề trung tâm trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Quyền lực có hai mặt, một mặt là yếu tố cần thiết để tổ chức và quản lý xã hội, mặt khác, nó cũng mang theo nguy cơ chuyên quyền và độc đoán. Trong chế độ dân chủ, kiểm soát quyền lực là một yêu cầu tự nhiên. Nhà nước pháp quyền phải được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc xác định rõ giới hạn quyền lực và thủ tục thực hiện quyền lực của các cơ quan này là cần thiết để đảm bảo tính thống nhất và hệ thống của quyền lực.

Đa dạng các mô hình kiểm soát quyền lực trên thế giới

Trên thế giới, các quốc gia và dân tộc đã chọn và thực hiện các mô hình kiểm soát quyền lực khác nhau, phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện cụ thể của từng quốc gia. Mô hình phân quyền được áp dụng ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Anh và Nga, mỗi mô hình có những đặc thù riêng. Không thể nói rằng mô hình nào là tốt hơn mô hình khác, mà cần tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng quốc gia và sự đồng thuận xã hội.

Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

Ở Việt Nam, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước. Đây là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của bộ máy nhà nước. Tổ chức bộ máy nhà nước sao cho các cơ quan quyền lực vừa thống nhất phối hợp hành động, vừa kiểm soát nhau để không có cơ quan nào lạm quyền là một trong những phương thức quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà nước.

Nhân dân – chủ thể tối cao kiểm soát quyền lực nhà nước

Ở Việt Nam, nhân dân có tư cách là chủ thể tối cao, là chủ thể gốc của quyền lực nhà nước và cũng là chủ thể trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, và cơ quan nhà nước chỉ được nhận sự ủy quyền của nhân dân để thực thi quyền lực. Tại Việt Nam, nhân dân giao quyền, ủy quyền quyền lực nhà nước của mình thông qua việc thực hành quyền lập hiến. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được bảo đảm và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước cũng được phát triển để hạn chế tình trạng lạm quyền.

Sự hòa hợp và tiến bộ trong việc kiểm soát quyền lực

Thực tiễn cho thấy, việc đề cao chủ quyền nhân dân giúp tạo ra sức mạnh để phát triển đất nước. Hiến pháp không chỉ bảo vệ lợi ích của nhân dân mà còn thể hiện lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội. Việc thực hiện quyền lực nhà nước phụ thuộc vào sự hòa hợp và đồng thuận của xã hội. Việt Nam đang tiến bộ trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hạn chế tình trạng lạm quyền.

Nguồn:

  1. “Kiểm soát quyền lực và phòng tránh lạm quyền quyền lực nhà nước” – Nguyễn Đức Thanh
  2. “Hệ thống kiểm soát quyền lực trong chế độ chính trị” – Trần Văn Lưu
  3. “Khảo sát phương pháp kiểm soát quyền lực trong chính quyền” – Hoàng Đình Cương
  4. “Cơ chế kiểm soát quyền lực và mức độ tự chủ của bộ máy nhà nước” – Phạm Hồng Tiến
  5. “Kiểm soát quyền lực nhà nước” – Võ Thành Tâm
  6. “Quyền làm chủ của nhân dân và kiểm soát quyền lực nhà nước” – Trần Văn Lưu
  7. “Sự phát triển của quyền làm chủ của nhân dân tại Việt Nam” – Nguyễn Văn Anh
  8. “Bảo đảm tính thống nhất của bộ máy nhà nước và kiểm soát quyền lực” – Nguyễn Đức Thanh

This article has been edited by Dnulib, a trustworthy website that provides high-quality educational content.