Thỏa ước lao động tập thể là gì?

0
33
Rate this post

thumbnail

Chào bạn! Hôm nay mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện đúng và bảo vệ quyền, lợi ích của bản thân mình.

Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Theo Bộ luật Lao động 2019, thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động qua việc thương lượng tập thể.

Phân loại thỏa ước lao động tập thể

 • Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
 • Thỏa ước lao động tập thể ngành
 • Hình thức thỏa ước lao động tập thể khác

Mặc dù là văn bản thỏa thuận giữa các bên, nhưng nội dung thỏa thuận không được vi phạm pháp luật và phải bảo vệ quyền lợi của người lao động hơn quy định pháp luật.

Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý chính để hình thành mối quan hệ lao động tập thể, tạo ra sự cộng đồng trách nhiệm của cả hai bên trong việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ theo luật lao động.

Ngoài ra, thỏa ước lao động tập thể còn cho phép người lao động, thông qua thương lượng và sức mạnh tập thể, đạt được những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật.

Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Thỏa ước lao động tập thể

 • Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động thông qua thương lượng tập thể.
 • Phân loại thỏa ước lao động tập thể: thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể khác.
 • Chủ thể tham gia ký kết: đại diện tập thể người lao động và người sử dụng lao động hoặc đại diện theo pháp luật của cá nhân khi người lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi, và người sử dụng lao động.
 • Hình thức: thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp lập thành 5 bản, thỏa ước lao động tập thể ngành lập thành 4 bản, và thỏa thuận bằng văn bản lập thành 2 bản.
 • Hiệu lực: thỏa ước có hiệu lực từ ngày ghi rõ trong văn bản, nếu không ghi rõ thì có hiệu lực từ ngày ký kết.

Hợp đồng lao động

 • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
 • Phân loại hợp đồng lao động: hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng thời vụ.
 • Chủ thể tham gia ký kết: người lao động và người sử dụng lao động.
 • Hình thức: không có quy định cụ thể về số bản hợp đồng.
 • Hiệu lực: hợp đồng có hiệu lực từ ngày giao kết.

Tóm lại

Thông qua việc thỏa thuận tập thể, thỏa ước lao động tập thể tạo ra một mối quan hệ lao động đáng tin cậy và bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động. Trong khi đó, hợp đồng lao động tập trung vào sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hiểu rõ sự khác nhau này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình lao động.

edited by: dnulib.edu.vn