Triết lý kinh doanh là gì? Nội dung triết lý và hình thức biểu hiện?

0
41
Rate this post

Trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta thường nghe đến thuật ngữ “triết lý kinh doanh”. Triết lý kinh doanh là ngọn đuốc để chúng ta có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi tình huống dựa trên kinh nghiệm của triết lý đó. Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất của triết lý kinh doanh và áp dụng nó không hề dễ dàng.

1. Triết lý kinh doanh là gì?

Hiện nay, có rất nhiều triết lý kinh doanh được rút ra từ thực tế trong hoạt động kinh doanh. Đó là những nguyên tắc về đạo lý và phương pháp quản lý doanh nghiệp, thể hiện qua lý do tồn tại và các quan điểm hành động liên quan đến các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp.

Triết lý kinh doanh trong tiếng Anh được gọi là “business philosophy”. Nó là những tư tưởng mang tính chất khái quát sâu sắc, được rút ra từ kinh nghiệm sống. Những tư tưởng này chỉ đạo, dẫn dắt và điều phối cuộc sống của chúng ta.

Triết lý kinh doanh có thể được chia thành:

 • Triết lí sống của cá nhân
 • Triết lí phát triển của một tổ chức
 • Triết lí phát triển của một quốc gia
 • Triết lí phát triển của quốc tế

“Không có gì quí hơn độc lập tự do, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là một triết lý được nhiều người tôn vinh.

Như vậy, triết lý kinh doanh là những tư tưởng khái quát về kinh doanh. Các tư tưởng này phải sâu sắc, được chắt lọc và rút ra từ thực tế kinh doanh. Chúng có tác dụng định hướng và chỉ dẫn hoạt động của các chủ thể kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp cần lựa chọn một hệ thống các giá trị và triết lí hành động đúng đắn để có thể duy trì động lực lâu dài và mục đích phấn đấu chung.

2. Nội dung triết lý và hình thức biểu hiện

 • Sứ mệnh của doanh nghiệp

Sứ mệnh của doanh nghiệp là tuyên bố lý do tồn tại của nó. Nó mô tả doanh nghiệp làm những gì, vì ai và làm như thế nào.

 • Hệ thống mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp

Sứ mệnh của doanh nghiệp được cụ thể hóa thông qua các mục tiêu chính, có tính chiến lược. Việc xác định mục tiêu cơ bản đó có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp.

 • Hệ thống các giá trị của doanh nghiệp

Các giá trị được doanh nghiệp lựa chọn để định hướng hoạt động.

 • Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Là yếu tố quy định những chuẩn mực chung và là niềm tin lâu dài của một tổ chức.

 • Nguyên lý hướng dẫn hành động, định hướng cho hành vi của tổ chức.

 • Hình thức văn bản triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh được thể hiện bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Hầu hết các văn bản triết lý doanh nghiệp thường đơn giản, sâu sắc, ngắn gọn, dễ nhớ để tạo ấn tượng.

3. Vai trò của triết lý kinh doanh với doanh nghiệp

Triết lý kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của doanh nghiệp:

 • Là phương thức để doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực

Việc đào tạo nguồn nhân lực ảnh hưởng lớn đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh giúp định hướng cho đội ngũ nhân lực về lý tưởng, công việc và mục tiêu phát triển. Nó tạo ra một phong cách làm việc và sinh hoạt chung đậm đà bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

 • Tạo ra phong cách đặc thù cho doanh nghiệp

Triết lý kinh doanh cung cấp các giá trị chuẩn mực hành vi cho cán bộ và nhân viên. Nó tạo ra một phong cách làm việc và sinh hoạt chung trong doanh nghiệp, mang một bản sắc riêng của doanh nghiệp.

 • Là giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp và phương thức phát triển bền vững

Triết lý kinh doanh đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Nó phản ánh tinh thần, ý thức core của doanh nghiệp, có tính khái quát và rất khó thay đổi. Một khi đã phát huy được tác dụng, triết lý sẽ trở thành tư tưởng chung và khi cơ cấu doanh nghiệp thay đổi, triết lý vẫn giữ nguyên giá trị.

 • Tạo sức mạnh thống nhất cho tập thể

Triết lý kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất văn hóa doanh nghiệp. Nó tạo ra một tập thể thống nhất và mạnh mẽ.

 • Là công cụ định hướng cho doanh nghiệp

Triết lý kinh doanh định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đây là tiền đề để định hướng cách thức kinh doanh phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Nếu thiếu triết lý, việc lập kế hoạch chiến lược và thực hiện các dự án sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để thành công, triết lý kinh doanh cần đặt con người làm trung tâm. Con người ở đây chính là thành viên của doanh nghiệp, từ lãnh đạo cho đến nhân viên. Những con người này và quan hệ giữa họ sẽ quyết định sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh cần trở thành niềm tin, thẩm thấu vào suy nghĩ và tình cảm của mọi thành viên, và trở thành hành động của họ. Vì với nền văn hóa không phải là cái được áp đặt từ bên ngoài mà cần trở thành động lực bên trong, trong chính chủ thể, văn hóa doanh nghiệp được tạo ra và thể hiện.

Doanh nghiệp cũng cần xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng không ngừng đổi mới và phục vụ xã hội. Triết lý kinh doanh cần đáp ứng tính hiện đại và đại chúng, và hoạt động kinh doanh cần hướng tới phục vụ lợi ích cộng đồng để tồn tại và gắn kết lợi nhuận và trách nhiệm xã hội.

Sửa đổi bởi dnulib.edu.vn