Đấu tranh tư tưởng, lý luận – nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

0
53
Rate this post

Trong cuộc chiến chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn âm mưu xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục đích của chúng là để lãnh đạo Đảng và dẫn dắt Việt Nam theo con đường tư bản. Vì vậy, cuộc tấn công tư tưởng và lý luận được coi là “mũi đột phá” để làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng và lý luận, tạo ra những “khoảng trống” để tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm chuyển hóa, loại bỏ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

Ngoài sự chống phá từ các thế lực thù địch, công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN còn đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết cả về lý luận và thực tiễn. Tình hình thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến Việt Nam. Công tác đấu tranh tư tưởng và lý luận cũng đang gặp hạn chế, cần được nâng cao để đáp ứng tốt hơn các thách thức.

Đấu tranh tư tưởng, lý luận là nhiệm vụ hàng đầu

Trong tình hình hiện nay, đấu tranh tư tưởng, lý luận không chỉ là tất yếu mà còn trở thành một mặt trận quan trọng trong công tác tư tưởng. Đây là công việc trực tiếp liên quan đến mục tiêu, lý tưởng, sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Đảng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, giáo dục và thuyết phục trong tuyên truyền. Đồng thời, cần thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và hoàn thiện hệ thống lý luận về định hướng đổi mới và xây dựng XHCN ở Việt Nam.

Quyết liệt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận

Trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phải kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị. Đồng thời, cần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận phải gắn kết chặt chẽ việc xây dựng và chống phá, với sự tập trung vào việc xây dựng làm cơ bản và chống phá là quyết liệt.

Công tác tư tưởng đòi hỏi sự quan tâm và tiến hành thường xuyên

Công tác tư tưởng phải được quan tâm đầy đủ và tiến hành thường xuyên. Việc coi thường công tác tư tưởng sẽ có giá đắt. Công tác tư tưởng cần tạo ra sự nhận thức đúng đắn, thống nhất về vị trí và vai trò của nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Cần định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong cuộc đấu tranh này. Đồng thời, cần làm cho các tổ chức, lực lượng nắm vững nội dung và yêu cầu cốt lõi của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Cần tăng cường năng lực lãnh đạo và chỉ đạo

Cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo trong công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận. Cần thường xuyên chăm lo lãnh đạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, đảm bảo cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị và tin tưởng vào đường lối, quan điểm của Đảng. Cơ quan tuyên giáo cần phát huy vai trò là cơ quan tham mưu và trực tiếp tổ chức các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo

Cấp ủy và chính quyền các cấp cần ban hành các quy định, quy chế phối hợp giữa các cơ quan và lực lượng trong công tác tư tưởng, lý luận. Việc phối hợp đấu tranh cần được cụ thể hóa thành các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan để đảm bảo chặt chẽ.

Đấu tranh tư tưởng, lý luận là nhiệm vụ không thể thiếu

Việc đấu tranh tư tưởng, lý luận là một nhiệm vụ không thể thiếu. Đây là công việc sống còn và cơ bản trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đất nước Việt Nam đang phát triển, và lý luận cũng cần phát triển để đáp ứng những thách thức mới. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao kiến thức và cập nhật tình hình thường xuyên.

Kết luận

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định rõ rằng đấu tranh tư tưởng, lý luận là một nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Để thành công trong cuộc đấu tranh này, cần tăng cường năng lực lãnh đạo và chỉ đạo, nâng cao hiệu quả của các Ban chỉ đạo, tạo sự đồng thuận và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tư tưởng là một công việc không thể xem nhẹ, mà đòi hỏi sự quan tâm và tiến hành thường xuyên.

——————-

Bài viết được chỉnh sửa bởi [Dnulib](https://dnulib.edu.vn/)