Khái niệm “đánh giá”

0
35
Rate this post

Đánh giá trong giáo dục đại học

“Đánh giá” là một khái niệm phổ biến trong giáo dục đại học. Nó được sử dụng để phán xét về một hay nhiều đặc điểm của sự vật, hiện tượng hoặc con người theo quan niệm và chuẩn mực nhất định mà người đánh giá tuân theo (Trần Thị Tuyết Oanh, 2007) [22]. Đây cũng là một quá trình xác định, thu thập và chuẩn bị số liệu để đánh giá mức độ đạt được của các chuẩn đầu ra và mục tiêu giáo dục (GS. Anthony de Sam Lazaro, 2012) [31]. Trong nhiều tài liệu, “đánh giá” và “evaluation” được coi là từ đồng nghĩa và có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, trong một số tài liệu khác, “assessment” được hiểu là đánh giá kết quả học tập của người học, trong khi “evaluation” được sử dụng để đánh giá chất lượng đào tạo, giáo dục của nhà trường (Trần Thị Tuyết Oanh, 2007) [22].

Tầm quan trọng của đánh giá

Qua các khái niệm trên, chúng ta có thể thấy rằng đánh giá nhấn mạnh đến sự phù hợp giữa mục tiêu và thực hiện. R.Tiler (1984) cho rằng quá trình đánh giá chủ yếu là xác định mức độ thực hiện các mục tiêu của chương trình giáo dục [37]. Điều này phù hợp với thực tế, vì để nâng cao chất lượng, các trường luôn hướng đến những hoạt động nhằm thỏa mãn các mục tiêu đã được đề ra từ trước theo yêu cầu của nhà trường, ngành và xã hội [22].

Theo Phạm Xuân Thanh (2007), quy trình đánh giá bao gồm chuẩn bị kế hoạch, thu thập và phân tích thông tin, chuyển giao kết quả đến các bên liên quan để họ hiểu về đối tượng đánh giá hoặc giúp những người có thẩm quyền đưa ra quyết định [40].

Tóm lại, đánh giá là một quá trình có mục đích nhằm xem xét các hoạt động cụ thể dựa trên ý muốn chủ quan của người tham gia đánh giá. Nó dựa trên phân tích, so sánh và đối chiếu với yêu cầu cụ thể của từng hoạt động và đối tượng được đánh giá (Trần Thị Tuyết Oanh, 2007) [22].

Image

Đọc thêm về đánh giá tại Dnulib