Chính thể là gì? Phân tích các hình thức chính thể của Nhà nước trên thế giới?

0
34
Rate this post

1. Hình thức chính thể là gì?

Hình thức chính thể của một nhà nước là cách thức và trình tự trong việc thành lập cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước, xác lập mối quan hệ giữa cơ quan đó và cơ quan cấp cao khác cũng như với nhân dân.

2. Các hình thức chính thể trên thế giới:

Có hai dạng cơ bản của hình thức chính thể là quân chủ và cộng hòa. Trình tự và quy trình thành lập cơ quan tối cao, mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực và quan hệ với nhân dân khác nhau tùy thuộc vào từng hình thức chính thể.

2.1. Hình thức chính thể quân chủ:

– Hình thức chính thể quân chủ là hình thức mà toàn hoặc một phần quyền lực tối cao của nhà nước được giao cho một cá nhân (vua, quốc vương…) theo phương thức chủ yếu là cha truyền con nối.

– Đặc trưng:

+ Người đứng đầu nhà nước và về mặt pháp lý là người có quyền cao nhất, thường là vua hoặc những người có danh hiệu tương tự.

+ Phương thức chủ yếu để những vị vua lên ngôi là con đường cha truyền con nối, nhưng cũng có những trường hợp khác như chỉ định, suy tôn, bầu cử, tự xưng hoặc tiếm quyền.

+ Hiện tại có 44 quốc gia trên thế giới vẫn duy trì hình thức quân chủ, trong đó có 25 vị vua và nữ hoàng, và nữ hoàng Anh là nữ hoàng của 15 quốc gia quân chủ độc lập khác.

2.2. Hình thức chính thể cộng hòa:

– Hình thức chính thể cộng hòa được thiết lập khi các cuộc cách mạng dân chủ tư sản diễn ra. Trong hình thức này, quyền lực tối cao của nhà nước được giao cho một hoặc một số cơ quan theo phương thức chủ yếu là bầu cử.

– Đặc trưng:

+ Quyền lực cao nhất thuộc về các cơ quan chủ yếu được bầu cử. Hiến pháp của từng quốc gia cụ thể quy định trình tự và thủ tục để thành lập các cơ quan này.

+ Hình thức cộng hòa có các dạng cơ bản như cộng hòa quý tộc và cộng hòa dân chủ, tùy thuộc vào đối tượng được hưởng quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan tối cao của nhà nước.

3. Hình thức chính thể của Nhà nước CHXHXCN Việt Nam:

Chính thể của Việt Nam là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Quyền lực tối cao thuộc về Quốc hội, được bầu cử theo nguyên tắc bầu cử bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội có quyền lập pháp và quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong hình thức chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò lãnh đạo quan trọng. Đảng chính là đường lối và chính sách quyết định sự phát triển của đất nước, và đảm bảo lợi ích của người dân.

Với sự phân chia quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, việc tập quyền lực trong chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo sự phối hợp và quản lý trong các vấn đề đời sống xã hội của người dân.

Có thể nói hình thức chính thể của một quốc gia có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và quản lý của nhà nước. Việt Nam, với chính thể Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, cùng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang tiếp tục phấn đấu để xây dựng một xã hội công bằng, giàu mạnh và văn minh.

Bản quyền ảnh thuộc về dnulib.edu.vn

Đọc thêm về chủ đề này tại Dnulib.