Hợp đồng tiếng Anh là gì?

0
43
Rate this post

Hợp đồng tiếng Anh là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh và pháp luật. Để hiểu rõ hơn về hợp đồng tiếng Anh, chúng ta hãy tìm hiểu một số khái niệm cơ bản liên quan đến hợp đồng.

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận, giao dịch giữa hai hoặc nhiều bên về việc xác lập, thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ. Hợp đồng có thể được thể hiện qua lời nói, hành vi hoặc được lập thành văn bản. Pháp luật Việt Nam quy định rằng hợp đồng có giá trị thực hiện, kể cả khi không cần công chứng chứng thực, trừ một số trường hợp đặc biệt. Thời gian có hiệu lực của hợp đồng sẽ được xác định theo thỏa thuận của các bên, trừ khi có sự thỏa thuận khác, hợp đồng sẽ có hiệu lực từ thời điểm các bên ký vào hợp đồng.

Một bản hợp đồng thông thường sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  • Đối tượng hợp đồng.
  • Thông tin về các bên tham gia hợp đồng.
  • Số lượng, chất lượng sản phẩm hoặc công việc.
  • Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.
  • Địa điểm, phương thức và thời gian thực hiện hợp đồng.
  • Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, thuật ngữ “hợp đồng” được dịch thành “Contract”. Định nghĩa của hợp đồng tiếng Anh như sau:

“Contract” có nghĩa là một thỏa thuận hoặc giao dịch giữa hai hoặc nhiều bên về việc xác lập, thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ. Hợp đồng được thể hiện qua các hình thức: lời nói, hành vi hoặc được lập thành văn bản.

Dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng tiếng Anh cũng có giá trị thực hiện, tương tự như hợp đồng trong tiếng Việt. Thời gian có hiệu lực của hợp đồng sẽ được xác định theo thỏa thuận của các bên và hợp đồng sẽ có hiệu lực từ thời điểm các bên ký vào hợp đồng.

Cụm từ khác tương ứng với hợp đồng tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, có một số cụm từ tương ứng với thuật ngữ “hợp đồng” như sau:

– Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là gì?

Vi phạm hợp đồng là khi một trong hai bên không tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng, ví dụ như giao hàng thiếu số lượng, không thanh toán tiền hợp đồng theo thỏa thuận. Vi phạm hợp đồng trong tiếng Anh được gọi là “Breach of contract”.

– Ký hợp đồng tiếng Anh là gì?

Ký hợp đồng là hành động và thời điểm chính thức xác lập hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, nếu không có thỏa thuận khác, hợp đồng sẽ có hiệu lực thi hành. Trong tiếng Anh, việc ký hợp đồng được gọi là “Contract sign”.

– Thực hiện hợp đồng tiếng Anh là gì?

Thực hiện hợp đồng là khi các bên tham gia hợp đồng tuân thủ và thực hiện các điều khoản đã được thỏa thuận để đạt được mục tiêu cuối cùng của hợp đồng. Thực hiện hợp đồng trong tiếng Anh được gọi là “Contract performance”.

– Soạn hợp đồng tiếng Anh là gì?

Soạn hợp đồng tiếng Anh có nghĩa là “draft the contract”, tức là viết ra bản hợp đồng.

– Hợp đồng kinh tế tiếng Anh là gì?

Hợp đồng kinh tế trong tiếng Anh được gọi là “Economic Contract”.

– Nội dung hợp đồng tiếng Anh là gì?

“Nội dung hợp đồng” trong tiếng Anh được gọi là “content of the contract”.

– Giá trị hợp đồng tiếng Anh là gì?

“Giá trị hợp đồng” trong tiếng Anh được gọi là “contract value”.

Ví dụ cụm từ thường sử dụng hợp đồng tiếng Anh là gì?

Dưới đây là một số cụm từ thông dụng liên quan đến hợp đồng tiếng Anh:

  • Điều kiện chung của hợp đồng là gì? (Tiếng Anh: What are the general terms of the contract?)
  • Các loại hợp đồng (Tiếng Anh: Types of contracts)
  • Đối tượng hợp đồng là gì? (Tiếng Anh: What is the object of the contract)

Tham khảo: Dnulib