Những điểm khác biệt giữa hai phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp

0
29
Rate this post

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp và so sánh giữa các doanh nghiệp khác nhau. Báo cáo này loại trừ các ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho các giao dịch và hiện tượng tương tự.

Bằng việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúng ta có thể xem xét và dự đoán khả năng các luồng tiền trong tương lai, cũng như kiểm tra lại các đánh giá và dự đoán trước đó về các luồng tiền. Báo cáo này cũng giúp ta kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và lượng lưu chuyển tiền thuần, cũng như tác động của thay đổi giá.

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Dựa trên nguyên tắc và cơ sở số liệu để lập báo cáo, hai phương pháp này không khác nhau. Tuy vậy, điểm khác biệt nổi bật của hai phương pháp này là cách trình bày các thay đổi trong tài sản thuần từ hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số điểm cơ bản:

Cách trình bày các chỉ tiêu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:

Phương pháp trực tiếp

 • Các luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp.
 • Các luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh, không tính các khoản không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản tác động tiền.
 • Các chỉ tiêu lập báo cáo:
  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
  3. Tiền chi trả cho người lao động
  4. Tiền lãi vay đã trả
  5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Phương pháp gián tiếp

 • Các luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh được tính dựa trên lợi nhuận trước thuế loại trừ các giao dịch không bằng tiền để đưa ra các luồng lưu chuyển tiền tệ.
 • Các chỉ tiêu lập báo cáo:
  1. Lợi nhuận trước thuế
  2. Điều chỉnh cho các khoản khấu hao, các khoản dự phòng, lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư, chi phí lãi vay và các khoản điều chỉnh khác.
  3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
  4. Tăng/giảm các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản phải trả, chi phí trả trước, chứng khoán kinh doanh, tiền lãi vay đã trả, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh, và tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Ưu nhược điểm:

Phương pháp trực tiếp:

 • Ưu điểm:
  • Cho thấy mối liên hệ giữa kết quả hoạt động kinh doanh với kết quả lưu chuyển tiền từ hoạt động này.
  • Dễ so sánh và lập.
 • Nhược điểm:
  • Cung cấp ít thông tin cho nhà quản trị.
  • Khó kiểm tra đối chiếu với các báo cáo khác.

Phương pháp gián tiếp:

 • Ưu điểm:
  • Khắc phục nhược điểm của phương pháp trực tiếp.
  • Cung cấp nhiều thông tin kế toán quản trị giúp nhà quản lý có cái nhìn sâu sắc và thực tế hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Dễ kiểm tra và đối chiếu với các báo cáo tài chính khác.

Trên thực tế, những kế toán mới ra trường thường lựa chọn phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, trong khi những kế toán có kinh nghiệm thường lựa chọn phương pháp gián tiếp.

Đối với thêm thông tin chi tiết về báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các phương pháp lập báo cáo khác, bạn có thể truy cập trang web dnulib.edu.vn.