Tôi Học Code

0
39
Rate this post

Mảng là một khái niệm khá phức tạp đối với những người mới học lập trình. Bạn có thể tự hỏi mảng là gì, tại sao nó được sử dụng và cách thức hoạt động trong lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng 1 chiều – một trong những dạng cơ bản nhất của mảng trong ngôn ngữ lập trình Java.

Mảng là gì?

Mảng là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Một điểm quan trọng của mảng là số lượng phần tử trong mảng là cố định và không thể thay đổi sau khi mảng đã được khai báo.

Cách khai báo mảng 1 chiều

Khi khai báo một mảng, bạn cần cung cấp các thông tin sau:

 • Kiểu dữ liệu của mảng, ví dụ như int, String, boolean, float, double, v.v.
 • Số phần tử của mảng.
 • Tên của mảng.

Ví dụ: Để khai báo một mảng số nguyên gồm 5 phần tử có tên là arr, bạn có thể sử dụng cách khai báo sau:

int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};

hoặc

int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};

Cách này thích hợp khi bạn biết chính xác giá trị của các phần tử trong mảng.

Cách truy xuất/phân biệt các phần tử trong mảng 1 chiều

Mỗi phần tử trong mảng được sắp xếp theo một số thứ tự, đó được gọi là chỉ số (index). Chẳng hạn, phần tử đầu tiên của mảng có chỉ số 0, và phần tử cuối cùng có chỉ số là số phần tử của mảng trừ 1.

Ví dụ: Với mảng số nguyên {1, 2, 3, 4, 5}, chúng ta có:

 • arr[0] = 1
 • arr[1] = 2
 • arr[2] = 3
 • arr[3] = 4
 • arr[4] = 5

Chú ý rằng không tồn tại phần tử nào có chỉ số nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn số phần tử trong mảng. Nếu bạn cố tình truy xuất một phần tử vượt quá giới hạn này, chương trình sẽ báo lỗi và dừng lại.

Liệt kê các phần tử trong mảng 1 chiều bằng vòng lặp

Vì chúng ta biết trước số lượng phần tử trong mảng, việc sử dụng vòng lặp for thường là phương pháp phổ biến để liệt kê các phần tử trong mảng.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng vòng lặp for như sau:

for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  // Thực hiện các công việc liên quan đến phần tử arr[i]
}

Hoặc có thể sử dụng vòng lặp for-each như sau:

for (int element : arr) {
  // Thực hiện các công việc liên quan đến phần tử element
}

Đây là những kiến thức cơ bản về mảng một chiều mà chúng ta muốn giới thiệu. Khi bạn hiểu về cách sử dụng mảng, bạn sẽ có nền tảng để xây dựng các chương trình phức tạp hơn.

Đọc thêm thông tin về mảng tại Dnulib

Edited by: Dnulib