Giai cấp nông dân là gì? (Cập nhật 2023)

0
25
Rate this post

Giai cấp nông dân – Khái niệm và ý nghĩa

Giai cấp nông dân đóng một vai trò quan trọng trong cả hệ thống chính trị và xã hội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên và toàn diện của Đảng. Hãy cùng tìm hiểu khái niệm về giai cấp nông dân:

Giai cấp nông dân

1. Nông dân và giai cấp nông dân là gì?

Trong thời kỳ phong kiến, nông dân không chỉ là những người lao động chính trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mà còn là một giai cấp cơ bản bị áp bức trong xã hội. Họ là những người sản xuất nhỏ và bị hạn chế về tầm nhìn, thường bị đẩy vào thế thụ động đối với các vấn đề xã hội và cuộc cách mạng xã hội. Dù là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, nông dân vẫn không thể thay đổi phương thức sản xuất, năng lực sản xuất và không có khả năng đưa ra một phương thức sản xuất và một mô hình xã hội tiến bộ hơn. Vì vậy, họ không trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng, mà chỉ có thể liên minh với giai cấp công nhân, tầng lớp trí thức và các giai tầng xã hội khác, cùng với giai cấp công nhân thực hiện cuộc cách mạng giải phóng và giải phóng dân tộc.

Giai cấp nông dân có mô hình sản xuất riêng, một kiểu kết cấu xã hội riêng, mang những thói quen và quan niệm truyền thống đặc biệt, đặc biệt trong chế độ phong kiến. Khi bị tước đoạt quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu là ruộng đất, người nông dân trở thành người vô sản hoặc nửa vô sản trong nông nghiệp, là kẻ lệ thuộc và bị nô dịch về mọi mặt. Tuy nhiên, trong chế độ xã hội phong kiến, họ vẫn là một nhân tố cách mạng dân tộc – dân chủ, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ độc lập dân tộc. Khi xã hội chuyển sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp nông dân trở thành lực lượng cách mạng quan trọng, cùng với giai cấp công nhân hợp thành đội quân chủ lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

2. Đặc điểm và hạn chế của giai cấp nông dân Việt Nam

Giai cấp nông dân là nhóm người lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp…

Giai cấp nông dân có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như đặc biệt chăm chỉ và cần cù trong lao động, tạo ra các sản phẩm lương thực và thực phẩm cung cấp cho con người, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Họ cũng là nhóm người chiếm số đông trong xã hội và có mối liên kết lâu đời với cội nguồn dân tộc, do đó có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong xã hội cổ, nông dân bị áp bức và bóc lột nặng nề nhất, nên họ có tinh thần phản kháng chống lại áp bức, bóc lột và bất công.

Tuy nhiên, giai cấp nông dân cũng gặp một số hạn chế. Vì phương thức sản xuất phân tán, nông dân thiếu sự liên kết về kinh tế, tư tưởng và tổ chức. Họ không có ý thức tư tưởng độc lập mà tư tưởng của họ phụ thuộc vào tư tưởng của giai cấp thống trị xã hội. Để giải phóng mình, nông dân phải tham gia vào các liên minh và chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.

3. Vị trí và vai trò của giai cấp nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  • Giai cấp nông dân, kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới đất nước. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân là 3 yếu tố quan trọng góp phần đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội vào những năm đầu thập kỷ 80. Từ đầu những năm 90, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã dần chiếm lĩnh và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu như gạo, hạt điều, hạt tiêu, cà phê, thủy sản… đã nhiều năm liền đứng đầu trên thị trường thế giới.

  • Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kinh tế nông nghiệp và nông thôn đóng vai trò quan trọng, là “tiền đề” cho thành công của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa trên các lĩnh vực khác. Giai cấp nông dân hiện đang là lực lượng chủ lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn và là nhân tố chính trong việc xây dựng nông thôn mới.

  • Ngày nay, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và trong bối cảnh hội nhập quốc tế, vị trí của giai cấp nông dân không hề giảm đi mà ngược lại vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước và đời sống chính trị – xã hội. Nhờ sự phát triển của “nông nghiệp sạch” và “nông nghiệp công nghệ cao”, nông nghiệp Việt Nam đang chiếm lĩnh và cạnh tranh với nhiều quốc gia trên thị trường thế giới. Việt Nam đã trở thành một trong 50 quốc gia xuất khẩu nông sản, hải sản lớn, có kim ngạch xuất khẩu cao và có mặt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành công đó chủ yếu là nhờ công lao của giai cấp nông dân.

  • Giai cấp nông dân Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội và chất lượng nguồn nhân lực lao động ở Việt Nam. Hơn 80% lương thực và thực phẩm tiêu dùng trong xã hội có nguồn gốc từ nông dân. Mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm nông nghiệp và chất lượng cuộc sống của dân cư được quyết định một phần lớn từ những người nông dân. Hiện nay, giai cấp nông dân chiếm gần 70% dân số và hơn 40% lực lượng lao động xã hội. Nông thôn vẫn là một thị trường tiềm năng để tận dụng các nguồn lực và tiêu thụ sản phẩm, cũng như thu hút đầu tư.

Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về “Giai cấp nông dân là gì” và vai trò của họ trong xã hội. Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi tại Dnulib.