CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TƯ NGÀY 15/10/2007 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
35
Rate this post

Image

Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức quan trọng để truyền bá lý tưởng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như phổ biến quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Đây cũng là một cách để đồng thời tìm hiểu và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác này cũng đang gặp một số hạn chế và khuyết điểm. Một số cấp ủy và ban tuyên giáo chưa đầy đủ nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền miệng. Ngoài ra, không ít cán bộ lãnh đạo chưa tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng và còn nhiều đảng viên chưa chủ động tham gia truyền đạt chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước cho quần chúng.

Để đáp ứng những yêu cầu của thời kỳ mới, Ban Bí thư đã đưa ra Chỉ thị số 17-CT/TƯ ngày 15/10/2007 về việc tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Chỉ thị này yêu cầu các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và khai thác tối đa ưu điểm của phương pháp này.

Gắn chặt mối liên kết giữa Đảng với nhân dân

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt xích quan trọng, nối liền Đảng với nhân dân và Trung ương với địa phương. Qua đó, công tác này giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ưu thế và vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng

Công tác tuyên truyền miệng có vai trò quan trọng trong việc tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng. Đồng thời, công tác này cũng là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống lại âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động.

Các giải pháp để cải tiến và nâng cao công tác tuyên truyền miệng

Chỉ thị số 17-CT/TƯ đã đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Các cấp ủy Đảng và đảng viên cần nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác này và tham gia tích cực. Công tác tuyên truyền miệng cần được thực hiện từ cấp Trung ương đến cơ sở và tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, cấp ủy Đảng và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của mình để tận dụng tối đa ưu thế của công tác tuyên truyền miệng.

Định hướng về tương lai

Chỉ thị số 17-CT/TƯ đã đề ra một khung phương pháp để cải tiến công tác tuyên truyền miệng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tham gia tích cực của tất cả các cấp ủy Đảng và đảng viên, cũng như sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dnulib.edu.vn là trang web chuyên về giáo dục và cung cấp nhiều thông tin hữu ích về công tác tuyên truyền miệng và các vấn đề khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Dnulib.