Nghiên cứu tác động của nhãn hàng riêng, giá trị mua sắm, truyền cảm hứng đến lòng trung thành siêu thị của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

0
29
Rate this post

TÓM TẮT:
Việc tăng khách hàng trung thành là một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp bán lẻ tồn tại, tăng lợi nhuận và phát triển bền vững. Nghiên cứu này nhằm kiểm nghiệm mối quan hệ giữa một số yếu tố liên quan đến nhãn hàng riêng, giá trị mua sắm và truyền cảm hứng khách hàng đến lòng trung thành của khách hàng siêu thị tại thị trường Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng với kỹ thuật xử lý số liệu theo mô hình hồi quy đa biến. Thông tin cơ bản được thu thập từ khảo sát 500 người tiêu dùng mua hàng tại các siêu thị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 4 yếu tố có tác động đến “Lòng trung thành siêu thị”, bao gồm: Tin tưởng chất lượng nhãn hàng riêng, Giá trị mua sắm theo cảm xúc, Giá trị mua sắm theo lợi ích và Truyền cảm hứng khách hàng. Kết quả nghiên cứu này đóng góp vào việc phát triển các mô hình tổ chức hay chiến lược bán lẻ dựa trên những mối quan hệ này trong ngành bán lẻ mô hình siêu thị. Khám phá mới của nghiên cứu này là mối quan hệ giữa “Truyền cảm hứng khách hàng” và “Lòng trung thành siêu thị” trong bối cảnh có tiêu dùng nhãn hàng riêng của siêu thị.

1. Giới thiệu

Khách hàng trung thành của siêu thị là người tiêu dùng đến mua sắm ở một siêu thị thường xuyên nhất. Khách hàng trung thành đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại lợi nhuận cao hơn và phát triển bền vững cho siêu thị. Lòng trung thành của khách hàng có thể được xem là một mục tiêu quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển và cạnh tranh cho một doanh nghiệp bán lẻ. Sự hiểu biết về lòng trung thành siêu thị có thể giúp các nhà quản trị tạo ra những chính sách và chiến lược phát triển phù hợp để thu hút và duy trì khách hàng trung thành.

Trong ngữ cảnh này, nghiên cứu này nhằm kiểm nghiệm mối quan hệ giữa các yếu tố liên quan đến nhãn hàng riêng, giá trị mua sắm và truyền cảm hứng khách hàng đến lòng trung thành siêu thị của khách hàng siêu thị tại thị trường Việt Nam. Bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, chúng ta thu thập thông tin cơ bản từ một khảo sát gồm 500 người tiêu dùng đã mua hàng tại các siêu thị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 4 yếu tố có tác động đến “Lòng trung thành siêu thị”, bao gồm: Tin tưởng chất lượng nhãn hàng riêng, Giá trị mua sắm theo cảm xúc, Giá trị mua sắm theo lợi ích và Truyền cảm hứng khách hàng. Kết quả này cung cấp thêm thông tin giúp phát triển các chiến lược bán lẻ dựa trên những mối quan hệ này trong ngành siêu thị.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Lòng trung thành siêu thị

Khách hàng trung thành siêu thị đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được lợi nhuận cao hơn và phát triển kinh doanh bền vững. Lòng trung thành siêu thị được xác định là mối quan hệ giữa thái độ có tính tương đối với một thực thể (thương hiệu/sản phẩm/dịch vụ/cửa hàng/nhà cung cấp) và hành vi quay lại của khách hàng. Việc đạt được lòng trung thành của khách hàng là một tiêu chí quan trọng để đảm bảo sự phát triển và cạnh tranh bền vững cho các doanh nghiệp bán lẻ.

2.2. Mối quan hệ giữa Nhãn hàng riêng và Lòng trung thành siêu thị

Nhãn hàng riêng là thương hiệu thuộc sở hữu của nhà bán lẻ, do nhà bán lẻ kiểm soát và bán độc quyền trong hệ thống của họ. Mối quan hệ giữa sử dụng Nhãn hàng riêng và Lòng trung thành siêu thị đã được nghiên cứu ở nhiều thị trường khác nhau và cho thấy sự khác biệt với từng quốc gia.

2.3. Mối quan hệ giữa Giá trị mua sắm và Lòng trung thành siêu thị

Giá trị mua sắm là tất cả các yếu tố, cả định tính và định lượng, chủ quan và khách quan tạo nên trải nghiệm mua sắm hoàn chỉnh. Giá trị mua sắm có tác động tích cực đến sự hài lòng và lòng trung thành của người tiêu dùng.

2.4. Mối quan hệ giữa Truyền cảm hứng khách hàng và Lòng trung thành siêu thị

Truyền cảm hứng khách hàng có thể tạo ra một cảm giác kết nối với doanh nghiệp và gia tăng lòng trung thành của khách hàng. Truyền cảm hứng khách hàng có thể gia tăng lòng trung thành của khách hàng, bởi vì nó tạo ra một cảm giác kết nối với doanh nghiệp.